HOME > 도서안내 > 작은책

 

 
 

  논어(온고지신 3)

   red00_next.gif저   자 : 김성중 엮음
   red00_next.gif판   형 : 규격 외
   red00_next.gif출간일 : 2001-04-30
   red00_next.gif페이지 : 336쪽
   red00_next.gifI S B N : 8970098453
   red00_next.gif정   가 : \3,500

   red00_next.gif독자서평 쓰기


 

 

적극적인 인생론과 삶의 지혜 그리고 인간미 넘치는 공자의 모습을 생생하게 담은 포켓북.